ఇలాచేస్తే ఒక్కసారిగా ఎంతటి తెల్ల గడ్డం అయినా సరే నల్లగా మారుతుంది.

ela cheste tella gaddam nallaga avuthundi

Visit This Site For Latest News,HealthTips,Devotional,Science,Technology,Insurance,Mortgage,Attorney,Loans,Conference Call,Degree,Credit,Lawyer,Gas/Electricity,Entertainment Etc

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*